phuket office of ministry of finance

0
265

หน่วยงาน – กระทรวงการคลัง สำนักงานภูเก็ต

ตำแหน่ง/ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ Website/E-mail ของหน่วยงาน
คลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ 0-7621-2215 http://www.klang.cgd.go.th/
นางสาวจารุณี จินานุกูลวงศ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 F. 0-7621-5340 ccd@pkt.go.th
Miss Jarunee  Jinanukulwong มือถือ 08-1801-3068
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต 23 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0-7621-2111 rtphk@treasury.go.th
นายประภาส ศรีญาณลักษณ์ 83000 F. 0-7622-3792
Mr. Prapas  Sriyanlak มือถือ 08-1271-3682
สรรพากรพื้นที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 23 0-7621-1280 http://pak11.go.th/phuket/33.0.html
น.ส.เพ็ญศรี  ภาสสกุล ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 F. 0-7621-6674 pensri.pa@rd.go.th
Miss.Pensri  Passakul มือถือ 08-9569-1347
สรรพากรพื้นที่ สาขา ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต 0-7621-2360 http://www.rd.go.th/
เมืองภูเก็ต 1 F. 0-7621-9970  
น.ส.กิตติยา  หน่อตระกูล 267 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มือถือ 08-1624-0575 anongrak.sa@rd.go.th  
Miss.Kittiya  Noatakurl 83000
สรรพากรพื้นที่ สาขา 78/8 ม.4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0-7628-3199, 0-7628-3200 http://www.rd.go.th/
เมืองภูเก็ต 2 F. 0-7628-3196
นางวันทนีย์  พิมงา มือถือ 08-9469-0661
Mrs.Wantamee  Pimnga
สรรพากรพื้นที่ สาขากะทู้ ที่ว่าการอำเภอกะทู้ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ 0-7632-1406 http://www.rd.go.th/
น.ส.อัชฌา  ธรรมทัตโต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต F. 0-7632-1305 atcha.th@rd.go.th
Miss.Atcha  Thammathatho มือถือ 08-1970-7072
สรรพากรพื้นที่ สาขาถลาง ที่ว่าการอำเภอถลาง 0-7631-1493 http://www.rd.go.th/
นายปัญญา  ตันติวนิชกุล ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 F. 0-7631-1494
Mr.Panay  Tantiwanitkul มือถือ 08-1332-2243
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.นริศร 0-7621-2281, 0-7622-1040 http://phuket.excise.go.th/
นางสุภัทรา  ห่อศรีสัมพันธ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต F. 0-7621-7319 phuket@excise.go.th
Mrs.Supattra  Hosrisampan มือถือ 08-1476-5838
นายด่านศุลกากรภูเก็ต 454 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0-7621-1105 http://www.phukettcustoms.go.th/
นายวณาวรรณ  นันทิยะกุล F. 0-7621-1106 48070000@customs.go.th
Mr.Vanawan  Nantiyakul มือถือ 08-7088-3524
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว 0-7632-7435 ruthai.le@customs.go.th  
ภูเก็ต F. 0-7632-7436
ดร.พิมพ์กาญจน์  หล่อศิริไพบูลย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 มือถือ
Miss.Pimkarn Lorsiripaiboon

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here